Make your own free website on Tripod.com

< - - -@ @ @ < - - - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์รุ่น "ส่งเสริมสืบสาน" ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรบรรจุวันที่ 3 ตุลาคม 2548 - - - > @ @ @ - - - >

 
สังกัดสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  
   
 
ที่ ชื่อ - สกุล หน่วยงานที่สังกัด
1 นายมานะ เหลืองทองวัฒนา สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
2 นางจรรฎา ดีปาละ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ จ.แพร่
3 นางสาวภก วุฒิสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา จ.น่าน
4 นางสาวน้ำทิพย์ สิทธิ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จริม จ.น่าน
5 นางปรีดารัตน์ จันทรบูรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ จ.น่าน
6 นางสาวนงเยาว์ แก้ววิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
7 นายจเรวัชร ปลาลาศ สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์
8 นางจิตติมา ชวพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
9 นายรัฐพล ปิ่นชัยมูล สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
10 นางสาวลำดวน สระทองอินทร์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
11 นางสาววิลาวัณย์ ไฝนันท์ตา สำนักงานเกษตรอำเภอจุน จ.พะเยา
12 นายธนวัตร ค้ำชู สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม จ.พิษณุโลก
13 นางสาวฐิติมา กลางจิตร์ สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง จ.พิษณุโลก
14 นางวิภา ปักกาสาตัง สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก
15 นายธเนศพล วงศ์เจริญ สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง จ.ตาก
16 นางสุรัสวดี วรวุฒิพุทธพงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.อุทัยธานี
17 นางสุมนา โห้วงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอทัพทัน จ.อุทัยธานี
18 นายทวีป หลวงแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
19 นายสุเมธ พั่วพัก สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
20 นางสาวจันทนา คงสมบัติ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
21 นายวรวิทย์ คำสิงห์ สำนักงานเกษตรศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จ.แม่ฮ่องสอน
22 นางสาวเมธินี กีรเกียรติ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.พิษณุโลก (ผึ้ง)
23 นางสาวรักชณา สารภิรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.พิษณุโลก (ผึ้ง)
24 นางสาวกมลลักษณ์ ดิษยนันท์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.น่าน (พืชสวน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
 
ติดต่อ webmaster :ได้ที่ E-mail : may2517@gmail.com