Make your own free website on Tripod.com

< - - -@ @ @ < - - - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์รุ่น "ส่งเสริมสืบสาน" ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรบรรจุวันที่ 3 ตุลาคม 2548 - - - > @ @ @ - - - >

 
สังกัดสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5  
   
 
ที่ ชื่อ - สกุล หน่วยงานที่สังกัด
1 นางสาวจันทนา จันทร์แก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอปลายพระยา จ.กระบี่
2 นายวีระศักดิ์ ฤทธิรณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี
3 นางสาวขวัญชนก บุปผากิจ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี
4 นางสาวรัตนา จันทร์แก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
5 นายเจตนิพิฐ ปานเพชร สำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
6 นางพรทิพย์ สมวงศ์ สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
7 นายสิทธิชัย ช่วงสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
8 นางสาวกนกวรรณ วรวงศ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
9 นายชาญชัย เพชรคง สำนักงานเกษตรอำเภอสวี จ.ชุมพร
10 นางเพียงฤดี สุขแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น จ.ชุมพร
11 นายสุรินทร์ ยี่สุ่นทรง สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.ยะลา
12 นายอับดุลมานัฟ หะยีอาแว สำนักงานเกษตรอำเภอมายอ จ.ปัตตานี
13 นางสาวดลลดา ชัยวรากรณ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.ปัตตานี
14 นายพงศ์พิทย์ พืชมงคล สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.ปัตตานี
15 นายเกริก เรือนแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอยะรัง จ.ปัตตานี
16 นายณิมิตร ศรีสวัสดิ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ชุมพร (ผึ้ง)
17 นางสาววันเพ็ญ เจริญจิต ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ชุมพร (ผึ้ง)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
 
ติดต่อ webmaster :ได้ที่ E-mail : may2517@gmail.com