Make your own free website on Tripod.com

< - - -@ @ @ < - - - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์รุ่น "ส่งเสริมสืบสาน" ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรบรรจุวันที่ 3 ตุลาคม 2548 - - - > @ @ @ - - - >

 
สังกัดสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4  
   
 
ี่ ชื่อ - สกุล หน่วยงานที่สังกัด
1 นายอภิชาติ เจริญพัฒน์ สำนักงานเกษตรอำเภอสูงเนิน จ.นครราชสีมา
2 ว่าที่ ร.ต.สกุลไชย ขำประถม สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
3 นางสาวอโนทัย หินสูงเนิน สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง จ.นครราชสีมา
4 นางสาววิรัชดา ทรงงาม สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยราช จ.บุรีรัมย์
5 นายโกวิท พหุนนต์ สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ จ.บุรีรัมย์
6 นายสรรพสิทธิ์ สิงห์ปี สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ จ.บุรีรัมย์
7 นายวโรดม ไชยจำรัส สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
8 นายธวัชชัย ดีลาส สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
9 นางสาวพิสมัย โพธิ์ขาว สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
10 นายโสมพมิตร ณ กาฬสินธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
11 นางวรรณภา ทองโสม สำนักงานเกษตรอำเภอตาลชุม จ.อุบลราชธานี
12 นายโสรจน์ อรุณพันธุ์ สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
13 นางสาวฐนัฏษร เจริญเชาว์ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
14 นายสมชาย เจียมตัว สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต จ.ชัยภูมิ
15 นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
16 นางสาวชัญญา รัศมีเพ็ญ สำนักงานเกษตรอำเภอภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
17 นางสาวทิพาพร ศรีกระทุม สำนักงานเกษตรอำเภอภูเขียว จ.ชัยภูมิ
18 นางฐาปนีย์ มีแสง สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว จ.ยโสธร
19 นายสกฤษพงศ์ ปักสังคะเณย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี จ.อุดรธานี
20 นางสาวนันท์นภัสร์ ศรีสมุทร สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี
21 นายธนกฤษ จันทคัต สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี
22 นางวีระภาพ ภูมิศรีแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี
23 นางสาวลักขณา เมืองแวง สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น
24 นายสุรฉัตร ศรีลับแล สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง จ.ขอนแก่น
25 นางสาวรัตติยาพร พลงาม สำนักงานเกษตรอำเภอสีชมพู จ.ขอนแก่น
26 นางสาวนภาภรณ์ คุณธะรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
27 นางสาวทัศนวรรณ ทองหล่อ สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
28 นางสาวอิสราภรณ์ ทองเพียง สำนักงานเกษตรสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
29 นางเจษสุภางค์ พรหมสุคนธ์ สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
30 นายชำนาญ โพธิ์สุข สำนักงานเกษตรอำเภอโพนสวรรค์ จ.นครพนม
31 นายประธาน จงกลนี สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
32 นางสาวจุฑามาส ศรีสำราญ สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร
33 นายจิรศักดิ์ บรรจง สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด จ.หนองคาย
34 นางสาวอินทนิล นิลเกตุ สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย
35 นางสาวทิชากร บุเกตุ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคาน จ.เลย
36 นางสาวพัชรินทร์ นาคา สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเอรารัณ จ.เลย
37 นางสาวสราลี นาห้วยทอง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.นครราชสีมา (พืชสวน)
38 ว่าที่ ร.ต.หญิง ละมุน ปิ่นสุวรรณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ยโสธร (พืชสวน)
39 นางสาวอมรรัฏฐ์ ชื่นมาลัย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.นครราชสีมา
(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
40 นายเมธี มุ่งเอื้อมกลาง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.นครราชสีมา
(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
41 นางสาวดวงใจ คงบาล ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.บุรีรัมย
์(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
42 นางสาวปฤษณา ดิษาภิรมย์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.อุดรธานี
(พันธ์พืชเพาะเลี้ยง)
43 นายคมกฤษณ์ บุญเลิศ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.มหาสารคาม
(พันธ์พืชเพาะเลี้ยง)
44 นางสาวจันสุดา บุตรสีทัด ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.หนองคาย (ยางพารา)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
 
ติดต่อ webmaster :ได้ที่ E-mail : may2517@gmail.com