Make your own free website on Tripod.com

< - - -@ @ @ < - - - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์รุ่น "ส่งเสริมสืบสาน" ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรบรรจุวันที่ 3 ตุลาคม 2548 - - - > @ @ @ - - - >

 
สังกัดสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  
   
 
ที่ ชื่อ - สกุล หน่วยงานที่สังกัด
1 นางสาวจาฏุพัจน์ รอดอริห์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
2 นางสุวิสาส์ กันตอนันตพร สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง จ.ชลบุรี
3 นางสาวน้ำฝน พวงนางแย้ม สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อทอง จ.ชลบุรี
4 นางสาวสมัย สังข์ทองงาม สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสีชัง จ.ชลบุรี
5 นางสาวสุภาพร พงษ์โพธิ์เจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง จ.ระยอง
6 นางหทัยทิพย์ บุญโย สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเขาชะเมา จ.ระยอง
7 นางสาวสมใจ แก้วสร สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง จ.จันทบุรี
8 นายสิทธิศักดิ์ สุขประเสริฐ สำนักงานเกษตรอำเภอขลุง จ.จันทบุรี
9 นางสาวอรวรรณ แก้วเนตร สำนักงานเกษตรอำเภอมะขาม จ.จันทบุรี
10 นางสาวพิรุณรัตน์ แน่แท้ สำนักงานเกษตรอำเภอสอยดาว จ.จันทบุรี
11 นางสาวชนัญญา ดวงดี สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
12 นางสาวมรกต สุดประเสริฐ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
13 นางสาวกุลธิดา ประพฤติชอบ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.ตราด
14 นางสาวพิชญาภัค ฮ่องเซ่ง สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จ.ตราด
15 นางสาวเพ็ญพักตร์ ลาภเจริญกิจสกุล สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเกาะกูด จ.ตราด
16 นางสารพรรณี ศรีสวัสดิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ จ.ตราด
17 นางสาวเบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย สำนักงานเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
18 นางสาวอัจฉราพรรณ ใจเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ
19 นางสาวสุจรรยา จิตรพล สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว
20 นางสาวนิพวรรณ หมีทอง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.จันทบุรี (ผึ้ง)
21 นางลำไพร ปรีชาโชติ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.จันทบุรี (ผึ้ง)
22 นางสาวสุภาพ ปิ่นทอง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.จันทบุรี (ผึ้ง)
23 นางสาวภัควิไล รัตนวาร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ฉะเชิงเทรา
(พืชสวน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
 
ติดต่อ webmaster :ได้ที่ E-mail : may2517@gmail.com