Make your own free website on Tripod.com

< - - -@ @ @ < - - - เพื่อน ๆ ที่ได้บรรจุครั้งแรก - @ - สังกัดสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 - @ - มีจำนวน 9 คน - @ - ตามรายชื่อด้านล่างนะจ๊ะ- - - > @ @ @ - - - >

 
สังกัดสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1  
   ที่ ชื่อ - สกุล หน่วยงานที่สังกัด
1 นางสาวฐิตาภรณ์  ชาล สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
2 นางทัศนีย์  บุตรทอง สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
3 นางสาวเพ็ญประภา  แพงภูเงา สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
4 นางสาววนิดา  สวัสดิ์จุ้น สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย  จ.สระบุรี
5 นางสาวน้ำทิพย์  มณีฉาย สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค  จ.สระบุรี
6 นายวิสูตร  สว่างอุระ สำนักงานเกษตรอำเภอวิหารแดง จ.สระบุรี
7 นางธารารัตน์  ไล่กสิกรรม สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ จ.ลพบุรี
8 นางราตรี  นักฟ้อน สำนักงานเกษตรกิ่งอำเภอเนินมะขาม จ.ลพบุรี
9 นางสาวโชตนา  ลิ่มสอน สำนักงานเกษตรอำเภอป่าโมก จ.อ่างทอง
 
     
     
     
 
ติดต่อ webmaster :ได้ที่ E-mail : may2517@gmail.com